Η πρωτογένεια του Αστικού Δικαίου έναντι του Συνταγματικού

Manitakis, Antonis (2012)

Article

Εισαγωγικά. Η πρόσκληση που μου αππύθυνε ο συνάδελφοs, Ι Καράκωσταs, να παρουσιάσω το ΒιΒλίο του ήταν για μένα, πρώτα, μια πρόσκληση τιμητική, αφού προέρχεται παράλληλα και από τπνΈνωση Aστικoλόγων και υπογράφεται από τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο από τα φοιτnτικά χρόνια, Παναγιώrη Λαδά . Τιμητικήι, γιατί με συμπεριέλαΒε μεταξύ καταξιωμένων συνομιλnτών. Η πρόσκληση λεπούργησε όμωs μέσα μου και ωs πρόκληση σε μια δοκιμασία. Μου έδινε την ευκαιρία να δοκιμάσω την αντοχή τnς συνταγμαπκήs μου σκέψnς πάνω στη σύνθετη και μεταβαλλόμενη σχέση του Συνταγματικού με το Αστικό Δίκαιο, με επίκεντρο τπν προσωπικότnτα.

Collections:
Copyright © 2000-2013 Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright © 2000-2013 Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ