Ερμηνευτικές προσεγγίσεις των θαυμάτων στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον κατά την Πατερική παράδοση

Douma-Papalizou, Artemis (2015)

Thesis

Στnν παρούσα εργασία ερμnνεύονται επτά από τα -θαύματα που τέλεσε ο Ιnσούς στα τρία τελευταία έτn τnς επίγειας δράσnς Του, τα οποία ο Ιωάννnς -θεωρεί ως σnμαντικότερα, γι' αυτό και τα αναφέρει στο ευαγγέλιό του. Είναι ο μόνος από τους ευαγγελιστές που αναφέρει τα περισσότερα -θαύματα του Κυρίου, ενώ οι υπόλοιποι ευαγγελιστές αναφέρουν μόνο δυο από τα -θαύματα, όπως είναι το -θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δυο ψαριών, και το -θαύμα όπου ο Ιnσούς βαδίζει πάνω στα αγριεμένα κύματα για να σώσει τους μα-θnτές Του από τnν ξαφνική τρικυμία. Τα επτά -θαύματα που ερμnνεύονται στnν εργασία αυτΙί είναι το -θαύμα στο γάμο τnς Κανά, όπου ο ίδιος ο Ιωάννnς το αρι-θμεί ως το πρώτο -θαύμα, n -θεραπεία του γιού ενός αυλικού του βασιλιά, n -θεραπεία του παραλύτου τnς Βn-θεσδά, ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων και των δυο ψαριών, το βάδισμα του Ιnσού πάνω στα κύματα, το -θαύμα του εκ γενετΙίς τυφλού και το τελευταίο, που είναι n ανάστασn του Λαζάρου. Το κά-θε -θαύμα αναλύεται σε μικρά κεφάλαια με τίτλους και προσεγγίζεται με πατερικΙί ερμnνευτικn παράδοσn. Αρχικά δίνεται το αρχαίο κείμενο στο οποίο περιγράφεται το -θαύμα και στn συνέχεια χωρίζονται με τn σειρά οι στίχοι του κειμένου σε μικρές ενότnτες. Στnν κά-θε ενότnτα ερμnνεύεται ξεχωριστά ο κά-θε στίχος και προβάλλονται διάφορες ορ-θόδοξες ερμnνείες που δίνουν οι εκκλnσιαστικοί πατέρες για καλύτερn κατανόnσn των γραφ-θέντων του ευαγγελιστΙί. Σε όλα τα -θαύματα υπάρχουν εισαγωγικές παρατnρnσεις ως πρώτn ενότnτα, διότι ο Ιωάννnς δεν ξεκινά αμέσως να περιγράφει κάποιο -θαύμα, αλλά κατατοπίζει με τους πρώτους στίχους τον αναγνώστn για τον γεωγραφικό τόπο που βρισκόταν εκείνn τn στιγμΙί ο Ιnσούς, κα-θώς και για τnν κατάστασn που επικρατούσε. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τον τρόπο που χωρίζονται οι ενότn τες του κά-θε -θαύματος.