Συστήματα ολικής ποιότητας στη δημόσια διοίκηση

Stylianou, Christiana (2014)

Thesis

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν οι έννοιες του δημόσιου τομέα, της δημόσιας διοίκησης και του συστήματος ολικής ποιότητας στη δημόσια διοίκηση. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται για κάθε μια από τις τρεις έννοιες ξεχωριστά αλλά και για την σχέση που υπάρχει μεταξύ τους, με ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα ολικής ποιότητας στη δημόσια διοίκηση. Η αποστολή της δημόσιας διοίκησης πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με την αρχή της εξυπηρέτησης του πολίτη και να έχει κυρίαρχο προσανατολισμό την παροχή υπηρεσιών ποιότητας, όπως υπαγορεύεται από τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή των Αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα είναι επιτακτική ανάγκη. Ειδικότερα, όμως πρέπει να εφαρμόζονται τα συστήματα ολικής ποιότητας στη δημόσια διοίκηση, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παροχή των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.