Μελέτη περίπτωσης εργαζομένων στην Κεντρική Κυβέρνηση

Ioannide, Savvoula (2014)

Thesis

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο της να διερευνήσει το φαινόμενο της παρακίνησης και ειδικότερα να εντοπίσει τους παράγοντες που παρακινούν τους εργαζόμενους στο δημόσιο, σε περίοδο οικονομικής ύφεσης όπως η τρέχουσα οικονομική φάση της Κύπρου. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. κάθε μέρος χωρίζεται σε κεφάλαια. Το πρώτο μέρος αποτελεί τη θεωρητική προσέγγιση του προβλήματος και των τεχνικών παρακίνησης ενώ το δεύτερο αφορά την έρευνα που έγινε βάσει του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου και των συμπερασμάτων που έχουν εξέλθει από τα αποτελέσματά της.