Η σημασία της αξιολόγησης των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης: μεθοδολογία και προβληματισμοί

Nikolaou, Niki (2014)

Thesis

Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης στο δημόσιο τομέα προκειμένου να εκπληρωθούν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι των δημοσίων υπηρεσιών. Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον ένας από τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας των σύγχρονων οργανισμών αναδεικνύεται το Ανθρώπινο Δυναμικό. Οι Οργανισμοί αντtλαμβανόμενoι τη σπουδαιότητά του, δίνουν έμφαση στους τομείς διοίκησης προσωπικού και στην βελτίωση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων με απώτερο σκοπό την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου αποτελεσμάτων. Η οικονομική κρίση που επικρατεί σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και πλήττει ιδιαίτερα την Κύπρο έχει επιβάλλει την αναγκαιότητα της διαχείρισης του κόστους του δημοσίου τομέα και της βελτίωσης της αποδοτικότητάς του. Σημαντικός παράγοντας σε αυτό το εγχείρημα αποτελεί η αξιοποίηση των ικανοτήτων των υπαλλήλων που επιτυγχάνεται μέσω της αξιολόγησης της συμπεριφοράς και της απόδοσής τους. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια στροφή γύρω από το πώς ένας οργανισμός μπορεί να διαμορφώσει και να διατηρήσει τον πυρήνα μοναδικών ικανοτήτων που θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών και μόνιμο συγκριτικό πλεονέκτημα μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης. Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται πρώτα σε θεωρητικό επίπεδο και ακολούθως στις επιχειρηματικές πρακτικές συγκαταλέγει τους Ανθρώπινους Πόρους μεταξύ εκείνων των παραγόντων που αποτελούν το "κλειδί" της επιτυχίας. Τομείς όπως η πρόσληψη , εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη, αξιολόγηση, μισθολογική πολιτική αποτελούν πεδία αδειάλειπτης έρευνας και αναζήτησης τρόπων βελτιστοποίησης για το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε επιχείρησης που επιθυμεί να έχει διάρκεια, βιωσιμότητα και μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η έμφαση στα παραπάνω ζητήματα είναι εκ των πραγμάτων περισσότερο αναγκαία σε οργανισμούς που έχουν σαν κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών Με δεδομένη την αναγνώριση που αποδίδεται στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων οι στόχοι της παρούσας διπλωματικής εργασίας, με βάση τη βιβλιογραφική έρευνα είναι, η ενασχόληση με τη σημασία της Αξιολόγησης Προσωπικού στη Δημόσια Διοίκηση, η μεθοδολογία και οι προβληματισμοί. Η δομή της παρούσας εργασίας κινείται πάνω σε άξονες. Περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση του σκοπού, του σχεδιασμού συστήματος και των μεθόδων αξιολόγησης. Αναλύονται οι στόχοι της αξιολόγησης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαδικασίας για τον οργανισμό και τα λάθη που συχνά προκύπτουν. Στη συνέχεια η εργασία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της απόδοσης στο δημόσιο τομέα σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουσιάζει το ισχύον σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο Τομέα της Ελλάδας και της Κύπρου. Αναλύεται η ισχύουσα νομοθεσία στο δημόσιο τομέα και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Τέλος, επισημαίνονται τα διάφορα προβλήματα στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και οι προσπάθειες που γίνονται για την αναβάθμιση του συστήματος αξιολόγησης στη Δημόσια Υπηρεσία.