Αξιολόγηση του ρόλου και της ψυχικής υγείας των προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων ψυχικής υγείας

Nikolaou, Nikolaos (2014)

Thesis

H εξέλιξη της τεχνολογίας, οι ανακατατάξεις στην οικονομία και η αναδιάρθρωση της Δημόσιας Υπηρεσίας δε θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο και το χώρο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ειδικότερα των νοσηλευτικών τμημάτων ψυχικής υγείας. Αναμφίβολα, οι προϊστάμενοι των νοσηλευτικών τμημάτων ψυχικής υγείας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο προκειμένου να επιτύχει η αποστολή του τμήματός τους. Ανάμεσα στα πολλά χαρίσματα που πρέπει να διαθέτει ένας προϊστάμενος τμήματος ψυχικής υγείας είναι η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, η μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία αλλά, όπως θα καταδειχθεί και στην παρούσα εργασία, και το υψηλό επίπεδο της ψυχικής του υγείας.