Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας των νοσοκομείων: νομικό πλαίσιο

Georgiou, Marios (2014)

Thesis

Εισαγωγή: Η ασφάλεια στον χώρο εργασίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευρύ θέμα, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά παραγόντων που ευθύνονται για τα μειωμένα επίπεδα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας των νοσηλευτηρίων, καθώς επίσης και μεγάλο αριθμό επιπτώσεων στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει του κινδύνους, αλλά και το νομικό πλαίσιο το οποίο με την τήρηση του μπορεί να διασφαλίσει την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα εργασία είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας καθώς και του νομικού πλαισίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συλλογή των δεδομένων έχει πραγματοποιηθεί μέσα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (EBSCO και PubMed), το διαδίκτυο, αλλά και μέσα από τη χρήση ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Αποτελέσματα: Ανάμεσα στο νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας εντοπίστηκαν 11 νομοθεσίες, κανονισμοί και τροποποιητικές νομοθεσίες στα οποία γίνεται αναφορά στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Η εφαρμογή της νομοθεσίας επιβάλλει στον εργοδότη, που στην περίπτωση των δημόσιων νοσοκομείων είναι το κράτος, την εκτίμηση κινδύνων, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων καθώς και την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας και των απαραίτητων συντηρήσεων που πρέπει να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας καλύπτει νομικά την πρόληψη του μεγαλύτερου αριθμού των εργασιακών κινδύνων στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, αν και μικρός αριθμός κινδύνων δεν μπορούν να προληφθούν, αλλά με τις κατάλληλες νομικές εφαρμογές, μπορούν να μειωθούν ή επιβραδυνθούν οι επιπτώσεις στην υγεία και ασφάλεια των επαγγελματιών υγείας. Συμπεράσματα: Η υγιεινή και η ασφάλεια στην εργασία προάγουν καθοριστικά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και κατ’ επέκταση τη ζωή των εργαζόμενων, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα τους και μειώνοντας σημαντικά τις επαγγελματικές ασθένειες και τα εργατικά ατυχήματα.