Νομικό πλαίσιο ηλεκτρονικού φακέλου

Evripidou, Eliada (2014)

Thesis

Η είσοδος της πληροφορικής στη ζωή μας ήταν καθοριστική. Η είσοδος του ηλεκτρονικού φακέλου στα νοσηλευτήρια αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να περιγράψει τον ρόλο και την σημασία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού φακέλου στα δημόσια νοσοκομεία. Ο ηλεκτρονικός φάκελος ελαττώνει τα πιθανά λάθη των χειρόγραφων διαγνώσεων, παράγει μακροχρόνια ιστορικά ασθενών και εξασφαλίζει συγκρίσιμα και περιεκτικά δεδομένα για διαφορετικούς πληθυσμούς. Επίσης, γίνεται μία σύντομη αναφορά στον ορισμό του ιατρικού φακέλου, μια ιστορική αναδρομή από την γέννηση του ηλεκτρονικού φακέλου μέχρι και σήμερα. Παρατίθενται τα εμπόδια που συναντά ο ηλεκτρονικός φάκελος (ΗΦ) στην εφαρμογή του. Γίνεται μια επισκόπηση της ευρωπαϊκής αλλά και της κυπριακής νομοθεσίας για την την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τονίζεται η σημασία και η προστασία του ιατρικού απορρήτου. Επιπλέον γίνεται παρουσίαση των νομοθετικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εισαγωγή της τεχνολογίας στον χώρο της υγείας. Από τη ενδελεχή επισκόπηση και ανάλυση των κανονισμών και νομοθεσιών, τονίζονται ελλείψεις και διατυπώνονται προτάσεις και εισηγήσεις στην προσπάθεια εξομάλυνσης του χάσματος ανάμεσα στη νομοθεσία και την ύπαρξη ενός βιώσιμου συστήματος υγείας.