Επικοινωνία και η σημασία της στην ανάπτυξη σχέσεων στη Νοσηλευτική

Ioannou, Elena (2014)

Thesis

Στη μελέτη που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να τονιστεί η επικοινωνία και η σημασία της στην ανάπτυξη σχέσεων στην ανάπτυξη σχέσεων στη Νοσηλευτική. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναδρομή στην ιστορία της νοσηλευτικής από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα και ακόμη προβλέψεις προς τη νοσηλευτική του 21ου αιώνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της επικοινωνίας γενικά, τους τρόπους, τα μέσα και τις μορφές της και πώς αυτή χρησιμοποιείται στη νοσηλευτική. Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια ο αναγνώστης να κατανοήσει το ρόλο της επικοινωνίας στη νοσηλευτική διοίκηση της νοσηλευτικής μονάδας και πως αυτή επιδρά στην αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της Διοίκησης μέσα στη μονάδα. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο τονίζεται στον αναγνώστη η Επικοινωνία και η σημασία της στην ανάπτυξη σχέσεων νοσηλευτή –αρρώστου, συγγενή, επισκέπτη, ομάδας υγείας, ομάδας συναδέλφων και συναδέλφων παγκόσμια. Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο θέμα της επικοινωνίας ως κύριο μέσο για την ανάπτυξη ομαλών διαπροσωπικών σχέσεων. Είναι από όλους παραδεκτό πως κανένας οργανισμός κερδοσκοπικός ή μη δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς καλές διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες όπως αναφέρεται στη μελέτη πηγάζουν από τη σωστή και αποτελεσματική επικοινωνία.