Διερεύνηση του επαγγελματικού στρες και της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου

Nikolaou, Maria (2014)

Thesis

Εισαγωγή: Η επαγγελματική ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού είναι άμεσα συνυφασμένη με τη γενική του υγεία, την ποιοτική παροχή υπηρεσιών στον ασθενή αλλά και την οικονομική ευρωστία του οργανισμού. Η μέτρηση του επαγγελματικού στρες είναι απαραίτητό εργαλείο των διοικήσεων των νοσοκομείων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η μέτρηση του εργασιακού στρες και της επαγγελματικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου στην Κύπρο. Υλικό-Μέθοδος: Συνολικά 150 νοσηλευτές από το Γ.Ν. Πάφου, συμπλήρωσαν το προτυποποιημένο ερωτηματολόγιο διερεύνησης επαγγελματικού στρες και επαγγελματικής ικανοποίησης. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της αυτοσυμπλήρωσης και η μελέτη διεξήχθη τον Απρίλιο 2014. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ικανοποίηση από το χώρο εργασίας και τις εργασιακές συνθήκες του νοσηλευτικού προσωπικού, επηρεάστηκαν από τη προσωπική ευεξία του δείγματος και το τύπο της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Εντούτοις, η πλειοψηφία των νοσηλευτών απάντησε αρκετά και μέτρια ικανοποιημένη σχετικά με την εκπαίδευση, την ελευθερία έκφρασης της γνώμης τους για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, την αυτονομία στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της εργασίας, τη στάση της διοίκησης απέναντι της, την επικοινωνία με συναδέλφους και προϊσταμένους, το μισθό. Επιπρόσθετα, σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι νοσηλευτές δεν θεωρούν ότι υπάρχουν ευκαιρίες για προαγωγή και περαιτέρω εξέλιξη στην εργασία τους με το 32% να απάντησε καθόλου. Τέλος το 46% ανησυχούν αρκετά για τη μείωση του μισθού τους λόγω των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν. Όσον αφορά την ικανοποίηση από το χώρο εργασίας η πλειοψηφία του νοσηλευτικού προσωπικού δήλωσε πάρα πολύ και σχετικά δυσαρεστημένη από τις συνθήκες του χώρου όπου εργάζεται Συμπεράσματα: Είναι αναγκαία η πρόληψη του εργασιακού στρες μέσα από παρεμβάσεις τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε οργανωτικό-διοικητικό, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία του νοσηλευτικού προσωπικού με άμεσο αντίκτυπο στον ασθενή.