Γραφειοκρατία και ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια διοίκηση

Iosif, Giorgos (2014)

Thesis

Στα πλαίσια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, κρίθηκε σκόπιμο από το συγγραφέα να επιλεχθεί ένα θέμα το οποίο να ταιριάζει αφενός στα ενδιαφέροντα και στο περιεχόμενο σπουδών και αφετέρου ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις συνθήκες της σύγχρονης εποχής. Τόσο η γραφειοκρατία όσο και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης και αμφότερες χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης, αφού ενδιαφέρουν όλους όσους δραστηριοποιούνται στο δημόσιο τομέα και όχι μόνο. Μάλιστα, είναι μεν σημαντικό τα δύο αυτά «πεδία» να ερευνηθούν ξεχωριστά, αλλά παράλληλα επιβάλλεται να βρεθούν και χαρακτηριστικά τα οποία τα συνδέουν, κάτι που θα προσδώσει μεγαλύτερο κύρος και αξία στην παρούσα εργασία. Το γραφειοκρατικό φαινόμενο αποτέλεσε πηγή ενδιαφέροντος για πολλούς ερευνητές ανά το παγκόσμιο (Κοντοστάθη, 2010), αφού εμφανίζεται πριν από αρκετά χρόνια στη Δημόσια Διοίκηση. Με τη σημερινή της μορφή, η γραφειοκρατία εμφανίζεται στην Ευρώπη ήδη από την εποχή που αρχίζουν να εδραιώνονται τα απολυταρχικά κράτη και φτάνει μέχρι και τις μέρες μας. Στην επικείμενη μεταπτυχιακή εργασία θα αναλύσουμε τα βασικά της χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στην Κυπριακή και Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, ενώ παράλληλα θα επιχειρήσουμε να τη συνδέσουμε με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.