Μέτρηση ικανοποίησης ασθενών από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα εξωτερικά ιατρεία

Evripidou, Panagiota (2014)

Thesis

Σκοπός: Μέτρηση της ικανοποίησης και αξιολόγηση ποιότητας ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας ασθενών που παρέχεται από Υπηρεσίες Υγείας στα Εξωτερικά Ιατρεία στο Κρατικό Νοσοκομείο Πάφου. Μέθοδος Μελέτης: Για τη διεξαγωγή της μελέτης ως μέσον συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο – κλίμακα τύπου Liker «Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εξωτερικών Ασθενών» (Υπουργείο Υγείας και Αλληλεγγύης, Ελλάδα). Πριν αυτό το ερωτηματολόγιο επιδοθεί σε δείγμα 150 εξωτερικών ασθενών που είχαν επισκεφθεί τα εξωτερικά Ιατρεία του Κρατικού Νοσοκομείου Πάφου και οι οποίοι επιλέγηκαν τυχαίως για συμμετοχή στην παρούσα έρευνα, διενεργήθηκε έλεγχος της εσωτερικής αξιοπιστίας του. Τα αποτελέσματα έδειξαν πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας (α<0,945). Η ανάλυση διακύμανσης (one way ANOV Atest) και το t στατιστικό τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν για να αναλυθούν τα δεδομένα, που προέρχονται από δύο ξεχωριστές υπό ομάδες (δοκιμασία t) ή περισσότερες υποομάδες (δοκιμασία t) ή περισσότερες υποομάδες (one way ANOVA test) του δείγματος, ώστε να ελεχθούν υποθέσεις που σχετίζονται με την διαφορά των μέσων τιμών των υποομάδων και να διερευνηθούν κατά πόσον υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, όσον αφορά το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, την ηλικία των ασθενών, την ειδικότητα της κλινικής που επισκέπτονταν οι ασθενείς του δείγματος, κ.ά. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο Μέσος Όρος (Μ.Ο) και η Τυπική Απόκλιση (Τ.Α) της κάθε δήλωσης (με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα) και σε κάθε ενότητα, πράγμα που επέτρεψε την συγκέντρωση πολλαπλών δεδομένων και αποτελεσμάτων, εξακρίβωση στατιστικά σημαντικών διαφορών και σχέσεων μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο Κοινωνικών Επιστημών (SPSS). Αποτελέσματα – Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης σχετικά με την αξιολόγηση εξωτερικών ασθενών στο μικρό Νοσοκομείο της Πάφου ήταν ενθαρρυντικά. Γενικά οι εξωτερικοί ασθενείς νιώθουν αρκετά ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Ωστόσο διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο ύψος της ικανοποίησης στη βάση ή με κριτήριο διαφορές σε δημογραφικά χαρακτηριστικά. Όμως και σε περιπτώσεις όπου εξωτερικοί ασθενείς παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης αυτό δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι αυτοί οι ασθενείς εξέφρασαν οποιαδήποτε δυσαρέσκεια, αφού όλες οι δηλώσεις τους, όπως στην ενότητα «Υποδοχή των ασθενών των Εξωτερικών Ιατρείων και Περιβάλλον» αξιολογήθηκαν με βαθμολογία μεγαλύτερη από το μέσο όρο (Μ.Ο δηλώσεων = 3,00). Είναι σημαντικό το εύρημα ότι στην ενότητα «Εντυπώσεις από την ιατρική φροντίδα» και στην ενότητα «Εντυπώσεις από τη νοσηλευτική φροντίδα»: Οι τρεις δηλώσεις «ποιότητα ιατρικής φροντίδας και «Συμπεριφορά Ιατρών» και «Πλήρης και κατανοητή ενημέρωση από ιατρούς» αξιολογήθηκαν με αρκετά υψηλή βαθμολογία, δείχνοντας την ικανοποίηση των ερωτώμενων για τα συγκεκριμένα θέματα. Παρομοίως πολύ μεγάλη ικανοποίηση εξέφρασαν οι ερωτώμενοι στη δήλωση «Ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας». "Παρομοίως πολύ μεγάλη ικανοποίηση εξέφρασαν οι ερωτώμενοι στη δήλωση "Ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας". Καταλήγοντας αξιολογούμε τα ποικίλα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας στα διάφορα εξωτερικά ιατρεία του μικρού Νοσοκομείου Πάφου ως σημαντικά και ενθαρρυντικά. Αποτελούν καλούς δείκτες για την ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας και τη βελτίωση και μεταρρύθμιση των υπηρεσιών αυτών στο επαρχιακό επίπεδο, αλλά και για την αυτονόμηση των νοσοκομείων και διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού ΓΕΣΥ στην Κύπρο στα επόμενα δύο χρόνια. Προτείνουμε όμως, την ανάγκη για την διεξαγωγή μιας νέας παγκύπριας έρευνας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας που θα περιλαμβάνει όλα τα εξωτερικά ιατρεία, ιδιαίτερα των μεγάλων επαρχιακών νοσοκομείων με τη χρήση μεγαλύτερων σε μέγεθος δειγμάτων εξωτερικών ασθενών και την εφαρμογή μιας συστηματικής τυχαίας δειγματοληπτικής μεθόδου.