Η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

Kantari, Niki (2014)

Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί μια παράμετρο με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για επιχειρήσεις και οργανισμούς, όσο και για τα σύγχρονα συστήματα υγείας. Είναι η "θετική συναισθηματική απόκριση προς συγκεκριμένο έργο που πηγάζει από την εκτίμηση ότι αυτό εκπληρώνει τις εργασιακές αξίες του ατόμου" (Locke, 1976)