Προτάσεις και σχέδια λύσης του Κυπριακού (1948-1960): οι διπλωματικές εξελίξεις και η στάση των εμπλεκομένων

Giallouris, Georgios (2015)

Thesis

εργασία πραγματεύεται τα διάφορα σχέδια λύσης του κυπριακού προβλήματος από το 1948 έως την τελική κατάληξη όλων αυτών των προσπαθειών, τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, το 1960. Πραγματεύεται ακόμη τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο αυτών των σχεδίων, καθώς επίσης και τις αντιδράσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Γίνεται επίσης προσπάθεια κριτικής αποτίμησης του κάθε σχεδίου και παρουσιάζεται και η θέση της δεξιάς και του ΑΚΕΛ στα εν λόγω σχέδια. Η εργασία κλείνει με την παρουσίαση των συμπερασμάτων μου για τα διάφορα σχέδια μέσα από το περιεχόμενό τους και γενικότερα μέσα από τη διεθνή και εσωτερική κατάσταση. Καταλήγοντας θα έλεγα ότι η μελέτη μου αποσκοπούσε στην παρουσίαση των διαφόρων σχεδίων και προτάσεων για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του κυπριακού ζητήματος, στη στάση που τήρησαν οι εμπλεκόμενοι σ’ αυτό και στα συμπεράσματα, που φυσιολογικά πρέπει να εξαγάγει ο μελετητής αυτής της περιόδου. -- The project examines the different solution plans to the Cyprus problem since 1948 until the final outcome of all these efforts, which is the London and Zurich Agreements of 1960. It also examines the nature and content of these plans, as well as the reactions of interested parties, moreover attempt to criticize plan. The views of the right side and AKEL are also presented these plans. The work ends with the presentation of my findings on the various projects through their contents and more generally through the international and domestic situation. In conclusion I would say that my study was aimed at presenting the various plans and proposals for the solution of the Cyprus problem, to highlight the particularities of the Cyprus issue, the attitude of those involved in it and the conclusions which naturally must be derived.

Collections: