Ο ρόλος του διευθυντή ηγέτη στη διαχείριση της σχολικής μονάδας

Simou, Konstantinos (2015)

This work is part of the "Master Plan for Public Administration Studies-Direction Educational Administration" Neapolis University Pafos, to which I participated during the academic year 2014-2015. The theme of this work concerns the role of the head of the school unit, mainly in Secondary Education. This role concerns his operation and management of the school unit. It also attempts to consider to what extend the duties he performs are successful-effective. This work, in terms of structure, is composed of two parts, theoretical part and research. In the theoretical part was attempted an analysis of management and leadership in general the educational management and leadership in particular. Forms of educational leadership and the effective school management were also analyzed, as well as a reference was made to the characteristics of the effective-successful educational leader. Regarding the research part, was preceded an extensive search of the literature in order to design, to implement and then recorded the data. Following, are analyzed in the first level, relating to research data and in a second level, is made a presentation of some of the results.

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημόσιας Διοίκησης Σπουδών-Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση» του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, στο οποίο και συμμετείχα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015. Το θέμα της εν λόγω εργασίας αφορά το ρόλο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας κυρίως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην λειτουργία-διαχείριση της σχολικής μονάδας. Επίσης γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο θεωρείται επιτυχημένος-αποτελεσματικός στην διοίκηση που ασκεί. Η εν λόγω εργασία, από άποψη δομής, απαρτίζεται από δύο μέρη ένα θεωρητικό και ένα ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος επιχειρήθηκε μια ανάλυση της διοίκησης και της ηγεσίας γενικότερα με την εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία ειδικότερα. Επίσης αναλύθηκαν οι μορφές εκπαιδευτικής ηγεσίας, η αποτελεσματική σχολική διοίκηση καθώς επίσης έγινε αναφορά και στα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού-επιτυχημένου ηγέτη στην εκπαίδευση. Όσον αφορά το ερευνητικό μέρος, προηγήθηκε μια εκτεταμένη έρευνα της σχετικής βιβλιογραφίας προκειμένου να καταρτιστεί, να υλοποιηθεί και εν συνεχεία να καταγραφεί. Παρακάτω αναλύονται, σε πρώτο επίπεδο, τα σχετικά με την έρευνα στοιχεία και σε δεύτερο επίπεδο, ακολουθεί η παρουσίαση κάποιων από τα αποτελέσματα αυτής.

Collections: