Η στελέχωση των νοσηλευτικών και των ιατρικών υπηρεσιών στα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου. Η συγκριτική παρουσίαση με την Ελλάδα και την Ευρωπαίκή Ένωση

Philippou, Elena (2015)

Thesis

Εισαγωγή: Το βασικό κριτήριο το οποίο χαρακτηρίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος εργασίας σχετίζεται με την ποσοτική και την ποιοτική σύνθεση του νοσηλευτικού προσωπικού. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη που αφορά, τη νοσηλευτική στελέχωση των δημοσίων νοσηλευτηρίων στη Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και τη γενικότερη εικόνα της νοσηλευτικής στελέχωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελέσματα: Η καταγραφή στατιστικών στοιχείων από όλα τα Δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου κατέδειξε ότι η ποιότητα φροντίδας σχετίζεται άμεσα με την επαρκή νοσηλευτική στελέχωση. Στην Κύπρο αλλά και παγκοσμίως, διαπιστώνεται έλλειψη νοσηλευτών στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι αναλογίες πληθυσμού ως προς τον αριθμό του νοσηλευτικού προσωπικού έχουν βελτιωθεί σημαντικά μέσα στο χρόνο όπως παρουσιάζει η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Συμπέρασμα: Η δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα στις νοσοκομειακές μονάδες όπου παρά την χρησιμοποίηση της υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας, το εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ένα παραγωγικό σύστημα εργασίας του οποίου κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Όσο σύγχρονα εξοπλισμένος και αν είναι ο οργανισμός και όσο σύγχρονες και αν είναι οι μέθοδοι τις οποίες χρησιμοποιεί, αν δεν είναι στελεχωμένος με το κατάλληλα ποιοτικά και ποσοτικά αναλογικό ανθρώπινο δυναμικό, όπως αυτό έχει διαφανεί από τη συγκριτική μας παρουσίαση με διεθνή πρότυπα, οι προσδοκίες και οι στόχοι της διοίκησης ενός νοσοκομείου δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν.