Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών και γονέων για την ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Kontouli, Panagiota (2015)

The purpose of this study was to investigate the attitudes of Greek parents and primary school teachers towards the inclusion of children with special educational needs in mainstream school settings. The sample for the study was comprised of 73 parents and 96 primary school teachers working at different schools in Northern Greece. An MTAI (My Thinking About Inclusion) questionnaire was used to assess the attitudes of the respondents towards inclusion. According to the results obtained, there were no statistically significant differences between parents and teachers regarding Core Perspectives and Expected Outcomes. On the other hand, parents expressed more positive attitudes than teachers on the subscale of Classroom Practices. Other demographic and personal variables such as gender, education level, parent age, and contact with people with a disability did not seem to influence parents’ attitudes towards inclusion. As far as the teachers are concerned, the results were quite similar. More specifically, gender, length of teaching experience and teacher age were not found to be significant determinants of their attitudes towards inclusion. Finally, teachers who had been actively involved in special education training trough seminars and specialized courses held significantly more positive attitudes (Core Perspectives) than their counterparts with no such training.

Thesis

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων Ελλήνων γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στη φιλοσοφία της ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια του γενικού σχολείου. Στην έρευνα συμμετείχαν 73 γονείς και 96 εκπαιδευτικοί από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Η μέτρηση των αντιλήψεων έγινε με τη χρήση του ερωτηματολογίου My Τhinking Αbout Ιnclusion (ΜΤΑΙ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών ως προς τις αντιλήψεις τους απέναντι στην ένταξη, με εξαίρεση την υποκλίμακα του ΜΤΑΙ που αναφέρεται στις πρακτικές στη σχολική τάξη στην οποία οι γονείς εξέφρασαν πιο θετικές αντιλήψεις συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς. Παράγοντες όπως το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και η ηλικία των γονέων, καθώς και η επαφή τους με άτομα με ειδικές ανάγκες δεν φάνηκαν να επηρεάζουν τις αντιλήψεις τους απέναντι στην ένταξη. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια. Πιο συγκεκριμένα, το φύλο, τα χρόνια προϋπηρεσίας και η ηλικία των εκπαιδευτικών δεν αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης των αντιλήψεων τους. Η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά που παρατηρήθηκε ήταν μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε επιμορφωτικά σεμινάρια και αυτών που δεν έλαβαν επιπρόσθετη επιμόρφωση σε θέματα ενταξιακής αγωγής, με τους πρώτους να παρουσιάζουν υψηλότερη βαθμολογία στην υποκλίμακα Βασικών αντιλήψεων του ΜΤΑΙ.

Collections: