Οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις στην εκπαίδευση

Demertzi, Nikoletta (2015)

This paper is an attempt to present and analyze the issue of women in leadership positions in education. Through the analysis of existing literature the definitions of all concepts relating to the topic are presented. The aim is to understand the terms which guide the research to the analysis of the main question of this analysis. Thus, primary goal is to analyze both the social and the biological definition of gender because gender is an important factor in the matter to be analyzed. Next step is to clarify the definition of leadership and the definition of the leader and the relevant to these concepts parameters. Last and key point of this research is to analyze the position of women in education in general but particularly in the context of this leadership.

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί και να αναλυθεί το ζήτημα της γυναίκας σε ηγετικές θέσεις στην εκπαίδευση. Μέσα από ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας παρουσιάζονται οι ορισμοί όλων των σχετικών με το θέμα εννοιών. Σκοπός είναι να γίνουν κατανοητοί οι όροι αυτοί ώστε να οδηγηθεί η έρευνα στην ανάλυση του κύριου ζητήματος το οποίο αφορά. Έτσι, αρχικός στόχος είναι να αναλυθεί η έννοια του φύλου τόσο του κοινωνικού όσο και του βιολογικού, διότι το φύλο αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα του προς ανάλυση θέματος. Επόμενο βήμα είναι η αποσαφήνιση της έννοιας της ηγεσίας και της έννοιας του ηγέτη και σχετικές με τις έννοιες αυτές παραμέτρους. Τελευταίο και βασικό σημείο της έρευνας αυτής είναι η ανάλυση της θέσης της γυναίκας τόσο στην εκπαίδευση σε γενικό πλαίσιο όσο ειδικότερα στην ηγεσία αυτής.

Collections: