Ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου στη δημιουργία και υποστήριξη δομών για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Vasilopoulos, Ioannis (2015)

This study concerns the views of Directors for the inclusion of pupils with special educational needs and supporting role in the creation of structures, such as integration classes or parallel support to exclude no student from the educational process. The development of integration programs in secondary education, and given the prospect of application of the Special Education laws (Law. 3699/2008 ) makes it necessary to explore the views of Directors schools in Secondary Education , for inclusion , and how these views influence their decisions. The purpose of the study is to investigate the views of Directors for students inclusive benefits with special educational needs, whether the school and family cooperation may affect the educational process and what factors are those that , in its view other, affect the proper functioning of these structures .

Thesis

Η παρούσα μελέτη αφορά τις απόψεις των Διευθυντών/τριών για την συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τον υποστηρικτικό τους ρόλο στη δημιουργία δομών, όπως τα τμήματα ένταξης ή την παράλληλη στήριξη, ώστε να μην αποκλείεται κανένας μαθητής από την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανάπτυξη προγραμμάτων ένταξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με δεδομένη τη προοπτική εφαρμογής της νομοθεσίας για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ν. 3699/ 2008) καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση των απόψεων των Διευθυντών/τριών των σχολείων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για την συνεκπαίδευση, και κατά πόσο αυτές οι απόψεις επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των Διευθυντών/τριών για τα οφέλη της συνεκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το κατά πόσο η συνεργασία σχολείου και οικογένειας μπορεί να επηρεάσει την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και ποιοι παράγοντες είναι εκείνοι οι οποίοι, κατά την άποψή τους, επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία αυτών των δομών. Καταγράφονται οι προκλήσεις και διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζουν κατά την λειτουργία των τμημάτων ένταξης και της παράλληλης στήριξης καθώς επίσης και οι αντιρρήσεις και αντιστάσεις για την εφαρμογή της ενσωμάτωσης.