Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: η περίπτωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελλάδα-Γαλλία-Ηνωμένο Βασίλειο: προτάσεις για βελτίωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

Nikolis, Dimitrios (2015)

This paper involves secondary schools and the introduction of new technologies both in the educational system of Greece, France and the United Kingdom. Its purpose is the presentation of educational systems and the worth of new technologies, in order to propose how to improve the educational system in Greece. I will present the elements of the organization, function, structure of each educational system with purpose a detailed comparative consideration. New Technologies are an important issue in recent years because they have entered fully in the education of countries and they are an area that is constantly evolving and its use is now widespread and necessary. In addition New Technologies are an essential factor conquest of digital literacy which contributes to the formation of critically literate student / citizen.

Thesis

Η παρούσα εργασία αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την εισαγωγή των νέων Τεχνολογιών τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας όσο κα της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σκοπός της είναι η παρουσίαση των εκπαιδευτικών αυτών συστημάτων και η θέση των νέων τεχνολογιών σε αυτά, ώστε να προταθούν στη συνέχεια τρόποι βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας. Θα παρατεθούν τα στοιχεία για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη δομή του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο μία εμπεριστατωμένη συγκριτική θεώρηση. Οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα των τελευταίων χρόνων, διότι έχουν εισέλθει ολοκληρωτικά στην εκπαίδευση των χωρών και είναι ένας τομέας που συνεχώς εξελίσσεται και η χρήση του είναι πλέον διαδεδομένη και απαραίτητη. Αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα κατάκτησης του ψηφιακού εγγραμματισμού ο οποίος συμβάλλει στη διαμόρφωση του κριτικά εγγράμματου μαθητή/πολίτη

Collections: