Προς μια αποτελεσματική διεύθυνση της σχολικής μονάδας

Topalidou, Anastasia (2015)

This paper "Towards an Effective Management of the School Unit" indicates from the title that it is going to negotiate with the concept of efficiency in the management of the school unit. In the chapters of this paper there is an attempt to clarify the conditions related to the efficiency in education and finally the conclusions which the literature study gets through. More specifically, initially it clarifies the notion of learning and education and the meaning and function of the school. Furthermore, it analyzes the concept of management and especially educational management as the key element of this research. Alongside, it talks about leadership and the forms it may take, but the research, one more time, focuses on educational leadership and the role of the leader manager. Also, it attempts to analyze the concept of efficiency and how it appears in the field of education and how it influences it and to analyze the effectiveness of the school director and the role of the Greek educational system. The purpose of this research is through literature review be gathering as much information about the subject in which it trades. In other words, this work aims to set out concepts and opinions related to education and particularly the management area in education and eventually led to the analysis of the effectiveness of this.

Thesis

Η παρούσα εργασία «Προς μια Αποτελεσματική Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας» φανερώνει από τον τίτλο της ακόμα ότι πρόκειται να διαπραγματευτεί την έννοια της αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας. Στα κεφάλαια της εργασίας αυτής γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι όροι που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση και τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η βιβλιογραφική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτο στάδιο αποσαφηνίζονται οι έννοιες μάθηση και εκπαίδευση και η έννοια της λειτουργίας του σχολείου. Επιπλέον, αναλύεται η έννοια της διοίκησης και ειδικά της εκπαιδευτικής διοίκησης ως βασικού στοιχείου της έρευνας. Παράλληλα γίνεται λόγος και για την ηγεσία και τις μορφές που μπορεί αυτή να πάρει, αλλά και πάλι εστιάζεται η έρευνα στην εκπαιδευτική ηγεσία και το ρόλο του διευθυντή ηγέτη. Επίσης, γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί η έννοια της αποτελεσματικότητας και πώς αυτή εμφανίζεται στο χώρο της εκπαίδευσης και την επηρεάζει, ώστε να αναλυθεί η αποτελεσματικότητα του σχολικού διευθυντή και ο ρόλος του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να γίνει συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών σχετικών με το θέμα το οποίο πραγματεύεται. Με άλλα λόγια, η εργασία αυτή στοχεύει να παραθέσει έννοιες και απόψεις που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης και ειδικότερα της διοίκησης στην εκπαίδευση και να οδηγηθεί τελικά στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας αυτής.

Collections: