Η βία στα σχολεία και ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος στην αντιμετώπισή της: η σύνδεση της βίας με το αντιανθρωπιστικό και ρατσιστικό κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία

Vasiliki, Santi (2015)

Bullying is a form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words or more subtle actions. Bullying is a negative phenomenon that has a great expansion in modern times. Also this phenomenon takes many forms and many of these are not visible at the first level. The victim and the perpetrator are not two specific paradigms but can be adopted as the roles of several different characters. Through a plurality of surveys, we can presume that school is required to play a very important role, then the family, the Parent Association and the state also. Moreover, aggression in school could have many aspects so it is important to consider thoroughly. Furthermore, they have arisen many important research data from social and psychological studies. This study will examine the causes and the consequences of bullying, the way it has been treated by the school, the state and the media. In addition we will present the researchers' proposals for preventing this particular phenomenon

Thesis

Ο εκφοβισμός είναι μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς κατά την οποία κάποιος σκόπιμα και επανειλημμένα δημιουργεί έναν τραυματισμό ή δυσφορία σεένα άλλο πρόσωπο. Ο εκφοβισμός μπορεί να λάβει τη μορφή της σωματικής επαφής, να είναι λεκτικός ή να αφορά πιο λεπτές ενέργειες.Το θύμα εκφοβισμού έχει συνήθως πρόβλημα στο να υπερασπίζεται τον εαυτό του και δεν κάνει τίποτα για να αποφύγει τον εκφοβισμό.Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα αρνητικό φαινόμενο το οποίο γνωρίζει μεγάλη εξάπλωση στην σύγχρονη εποχή. Επίσης το εν λόγω φαινόμενο λαμβάνει πάρα πολλές μορφές και πολλές από αυτές δεν είναι ορατές σε ένα πρώτο επίπεδο. Το θύμα και ο θύτης δεν αποτελούν δύο συγκεκριμένους ιδεότυπους αλλά μπορούν να υιοθετηθούν ως ρόλοι από διάφορους και διαφορετικούς χαρακτήρες. Με αυτά τα σύγχρονα δεδομένα μέσα από μία πλειάδα ερευνών το σχολείο καλείται να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ακολούθως η οικογένεια, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων και η πολιτεία. Η επιθετικότητα μέσα στο σχολείο λοιπόν δύναται να έχει πολλές όψεις γι’ αυτό είναι σημαντικό να εξεταστεί διεξοδικά. Συνεπώς είναι σημαντικά τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από κοινωνικές και ψυχολογικές έρευνες. Στην παρούσα μελέτη αναζητούμε τις αιτίες και τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από το σχολείο, την πολιτεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και τις προτάσεις ερευνητών για την πρόληψη του υπό πραγμάτευση φαινομένου.

Collections: