Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη της χρήσης αλκοόλ.

Xenofontos, Panagiotis (2015)

Thesis

Υπόβαθρο: Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατανάλωση αλκοόλ έχει φτάσει σε ανησυχητικό επίπεδο ενώ η υπερβολική κατανάλωση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία. Πολυάριθμες μελέτες έχουν αναφέρει ότι η σύντομη παρέμβαση είναι αποτελεσματική στη μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνεύματος. Ωστόσο, τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων από νοσηλευτές είναι ακόμα ελλιπή. Σκοπός: Η διερεύνηση του ρόλου του νοσηλευτή στην πρόληψη της χρήσης αλκοόλ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία. Μέθοδος: Θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας θα γίνει στις βάσεις δεδομένω, PubΜed, Cochrane και Cinahl. Επιπλέων, θα χρησιμοποιηθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων που προέκυψαν από την αρχική αναζήτηση, για εντοπισμό επιπλέον, σχετικών με το θέμα, ερευνητικών μελετών. Θα χρησιμοποιηθούν οι λέξεις-κλειδιά, «nursing», «nursing interventions», «alcohol consumption» «prevention». Οι λέξεις-κλειδιά θα χρησιμοποιηθούν με διάφορους συνδυασμούς και συνδέσμους. Στην ανασκόπηση θα συμπεριληφθούν άρθρα των οποίων η γλώσσα δημοσίευσης θα είναι η αγγλική ή η ελληνική και τα οποία έχουν δημοσιευθεί από το 2000 μέχρι και το 2015. Θα συμπεριληφθούν ποσοτικές και ποιοτικές μελέτες. Αποτελέσματα: Για την αντιμετώπιση της επιβλαβούς και επικίνδυνης κατανάλωσης και των σχετικών κίνδυνων που συνεπάγεται, φαίνεται να υπάρχουν ενθαρρυντικά αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των βραχέων παρεμβάσεων. Στις έρευνες που ανασκοπήθηκαν στην παρούσα μελέτη αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των βραχέων παρεμβάσεων που εφαρμόζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας και έχουν σαν στόχο την κινητοποίηση των ατόμων που κάνουν επιβλαβή χρήση αλκοόλ προς την διακοπή της. Τα συμπεράσματα φαίνεται να είναι αντιφατικά. Μέχρι σήμερα, η έρευνα και οι παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχουν επικεντρωθεί στις παρεμβάσεις που κάνουν οι γενικοί ιατροί, και υπάρχουν μόνο περιορισμένα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων που γίνονται από νοσηλευτές. Σε αυτή την μελέτη συμπεριλήφθηκαν μόνο έρευνες που αφορούσαν την εφαρμογή βραχέων παρεμβάσεων από νοσηλευτές με σκοπό να αναδειχθεί ο ρόλος, η αποτελεσματικότητα και η επάρκεια των νοσηλευτών στην εφαρμογή αυτών των παρεμβάσεων αλλά και τα εμπόδια που συναντούν στον χώρο εργασίας τους όταν καλούνται α παρέχουν αυτές τις παρεμβάσεις. Συμπεράσματα: Οι βραχείες παρεμβάσεις αναγνωρίζονται ως αναπόσπαστο κομμάτι του νοσηλευτικού ρόλου. Παρόλα αυτά, δεν έχουν γίνει προσπάθειες για να αναπτυχθεί και να καθοριστεί ο ρόλος του νοσηλευτή στην παροχή βραχέων παρεμβάσεων σε άτομα που κάνουν επιβλαβή χρήση αλκοόλ. Προτάσεις για την νοσηλευτική: Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν σημαντικά στοιχεία για ανάπτυξη πολιτικής από τις υπηρεσίες υγείας αλλά και για την κατάλληλη προετοιμασία των νοσηλευτών για να εφαρμόσουν βραχείες παρεμβάσεις για τη μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνεύματος. οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην πρωτοβάθμια κια δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.