Η Επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς

Smila, Anna (2015)

Thesis

Η διπλωματική αυτή εργασία σκοπό έχει να προβάλει τις απόψεις εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με τη μεταξύ τους επικοινωνία. Ποια η σημασία, η αναγκαιότητα και τα θετικά σημεία που εντοπίζει η κάθε πλευρά εάν και εφόσον υφίσταται αυτή η επικοινωνία. Επίσης σκοπός είναι εκπαιδευτικοί και γονείς να εντοπίσουν με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται ή θα ήθελαν να επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και ποιοι παράγοντες κατά την προσωπική τους άποψη την επηρεάζουν. Τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν με την αποπεράτωση της διπλωματικής αυτής εργασίας θα μπορέσουν να βοηθήσουν αφενός τους εκπαιδευτικούς στην αποτελεσματικότητα και βελτίωση τους έργου τους και γενικά τις σχολικής τους μονάδας και αφετέρου τους γονείς στο να δείξουν εμπιστοσύνη και να αλληλεπιδράσουν με τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να πετύχουν μία ισόρροπη και αλληλένδετη πορεία που θα οδηγήσει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών τους. Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αρχικά μία βιβλιογραφική αναφορά όσον αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας και στη συνέχεια έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγια που θα δοθούν σε γονείς και εκπαιδευτικούς και στα οποία θα διεξαχθεί ποιοτική ανάλυση για να προβληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο αυτούσιες οι απόψεις των ερωτηθέντων ομάδων. Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφεται ένα θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο ορίζονται καταρχήν η έννοιες της επικοινωνίας, του σχολείου, της οικογένειας και της γονεικής εμπλοκής. Επίσης καταγράφεται η σημασία της επικοινωνίας στο σχολείο, αναφέρονται οι βασικές αρχές της επικοινωνίας, τα επίπεδα, η αναγκαιότητα της επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας, θεωρίες και μοντέλα επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας, τρόποι επικοινωνίας και τέλος οι παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία σχολείου και οικογένειας, σύμφωνα πάντα με την υπάρχουσα ξένη και ελληνική βιβλιογραφία. Στο δεύτερο κεφάλαιο επεξηγείται η επιλεγμένη μέθοδος έρευνας, η μεθοδολογία και το δείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα έρευνα.