Ο Αποτελεσματικός – Ηγέτης Διευθυντής Μέσα από το Έργο και Προσφορά στο Σύγχρονο Σχολείο

Zinonos, Aspasia (2015)

Thesis

Η παρούσα διπλωματική μελέτη έχει ολοκληρωθεί στα πλαίσια των ακαδημαϊκών μου υποχρεώσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης - Σχολική Ηγεσία στο Νεάπολης Πανεπιστήμιο Πάφου. Σκοπός της αποτελεί η μελέτη του ρόλου του Αποτελεσματικού Ηγέτη – Διευθυντή των σχολικών μονάδων μέσα στο χώρο του σχολείου αλλά και η διαχείριση τυχών συγκρούσεων εκπαιδευτικών. Σε πρώτο στάδιο, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα με την βοήθεια ερωτηματολογίου – τύπου συνέντευξης που ημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώθηκε από 2 Διευθυντές Μέσης Γυμνασίων της Πάφου αλλά και Λεμεσού. Στην συνέχεια επεξεργάστηκα τα αποτελέσματα και προέκυψε το ερευνητικό μέρος αλλά και τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν και από τις δύο συνεντεύξεις δείχνουν ότι ο ισχυρός ηγετικός χαρακτήρας του Διευθυντή του σχολείου είναι καταλυτικός στο χώρο του. Αφού, οι διευθυντές των σχολείων ως ηγέτες αναλαμβάνουν να επιλύσουν συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών τους καθώς επίσης καταφέρνουν να παροτρύνουν, να προωθούν τους εκπαιδευτικούς τους έτσι ώστε να καταφέρνουν να πείθουν τους μαθητές να συμμετάσχουν στην ομαδική συνεργασία για την ανάδειξη του σχολείου τους. Οι διευθυντές οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί στον ρόλο τους καταφέρνουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά όλες τις καταστάσεις που τυχόν προκύπτουν στο σχολείο τους.