Αυτονομία και εργασιακή ικανοποίηση νοσηλευτών σε μονάδες εντατικής θεραπείας

David, Charidimos (2015)

Thesis

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αυτονομία στο νοσηλευτικό επάγγελμα θεωρείται ένα άκρως επιθυμητό χαρακτηριστικό και ένας σημαντικός παράγοντας στην ικανοποίηση των νοσηλευτών από την εργασία τους. Στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας απαιτούνται, υψηλά επίπεδα ευθύνης, υπευθυνότητας και αυτονομίας για τη βελτιστοποίηση της έκβασης του επιπέδου υγείας των νοσηλευόμενων ασθενών στις ΜΕΘ. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η διερεύνηση του επιπέδου αυτονομίας των νοσηλευτών, όπου εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και της σχέσης της με την εργασιακή ικανοποίηση καθώς και η περιγραφή άλλων σχετιζόμενων μεταβλητών. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της μελέτης, ήταν η αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως PUBMED, SCOPUS και έγινε χρήση επίσης και του GOOGLE SCHOLAR. Χρησιμοποιήθηκαν οι απαραίτητες λέξεις-κλειδιά critical care nurses, job satisfaction, professional autonomy για τη διεθνή βιβλιογραφία και για την ελληνική βιβλιογραφία οι αντίστοιχες λέξεις-κλειδιά αυτονομία, εργασιακή ικανοποίηση, μονάδες εντατικής θεραπείας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ εργασιακής αυτονομίας και ικανοποίησης σε νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει να παραχθεί μια βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την ικανοποίηση από την εργασία, έτσι ώστε να αναπτυχθούν στρατηγικές για να διαχειριστεί το νοσηλευτικό δυναμικό την αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων