Επιχειρησιακά προγράμματα ΟΤΑ: εγγύτητα και επίδραση της τοπικής κοινωνίας στην διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού - ο καθοριστικός ρόλος των δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης

Birakis, Georgios (2015)

Thesis

Η διοίκηση μέσω στόχων (Management By Objectives ) έχει δείξει βάση της έως τώρα εμπειρίας ότι η κατάρτιση και υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού σχετίζεται θετικά με την απόδοση των επιχειρήσεων και την αύξηση των κερδών τους. Η κατάρτιση και υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει πολλαπλά οφέλη για τους οργανισμούς που τους υλοποιούν , όχι μόνο στο ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα, όπου οι οργανισμοί είναι κατά βάσει μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Λόγω του ότι δεν υπάρχει η έννοια του κέρδους στο δημόσιο τομέα, ο στόχος της όποιας οικονομικής διαχείρισης θα είναι (ή οφείλει να είναι) η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευμάρειας, με δεδομένους τους διαθέσιμους πόρους (χρηματικούς ή ανθρώπινους πόρους) – «τα μέσα». Η στοχοθεσία επικεντρώνεται στην επίτευξη ποσοτικά μεγαλύτερων ή πολυπληθέστερων του αρχικού σχεδιασμού στρατηγικών στόχων, με βάση τα προαναφερόμενα «μέσα». Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού στους δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αντικείμενο αναφοράς τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα το Δήμο Πλατανιά.