Αποτελεσματικά συστήματα διοίκησης και διαχείρισης σχολικών μονάδων

Balompas, Georgios (2015)

Thesis

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων και πιο συγκεκριμένα τα συστήματα διοίκησης των σχολικών μονάδων. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο αρχικά να διερευνηθούν οι βασικές έννοιες και το θεωρητικό υπόβαθρο που σχετίζεται με την έννοια της οργάνωσης και της διοίκησης ενώ στη συνέχεια μελετώνται τα διοικητικά μοντέλα της εκπαίδευσης αλλά και η έννοια της εκπαιδευτικής διοίκησης.