Συνεργατισμός, Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, Συγχωνεύσεις, Μνημόνια, η Κύπρος του σήμερα

Mina, Katerina (2015)

Thesis

Στην εργασία που ακολουθεί, έγινε αναφορά στον Συνεργατισμό σαν ορισμός και έννοια, καταγράφηκε η ιστορική αναδρομή του και αναφέρθηκε ως φορέας ανάπτυξης για την Κυπριακή Οικονομία. Παρουσιάσαμε το ιστορικό του Συνεργατισμού στην Κύπρο, τις προοπτικές του, τους στρατηγικούς του στόχους, καθώς και το κοινωφελές του έργο και αναφερθήκαμε ειδικότερα στο Συνεργατικό Κίνημα. Αναφερθήκαμε στους λόγους που οδήγησαν τον Συνεργατισμό σε αναδιάρθρωση, με σημαντική αναφορά στις συγχωνεύσεις που έγιναν στον Συνεργατικό τομέα ως μέτρο επιβίωσης στη σύγχρονη οικονομική κρίση. Αναλύσαμε τον όρο συγχώνευση και τα είδη των συγχωνεύσεων. Στον επίλογο καταγράψαμε το γεγονός ότι εάν ο Συνεργατισμός «εκμεταλλευτεί» οικονομική κρίση προς όφελός του θα αποτελέσει σημαντικότατο φορέα οικονομικής ανάπτυξης.