Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμβάλουν στην εμφάνιση της επιλόχειας κατάθλιψης

Kamintzi, Aggela (2015)

Thesis

Εισαγωγή: Η επιλόχεια κατάθλιψη (ΕΚ) δεν είναι καινούργια ασθένεια, όμως τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά, οι συνέπειες και το κοινωνικό της κόστος αυξάνονται ανησυχητικά. Οι συνέπειες της ΕΚ επηρεάζουν τη γυναίκα που αναλαμβάνει το ρόλο της μητέρας, την ψυχική υγεία του νεογνού, του βρέφους, τη σχέση μητέρας παιδιού και της οικογένειας. Σκοπός: Η διερεύνηση των σημαντικότερων παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση της επιλόχειας κατάθλιψης. Υλικό και μέθοδος: το υλικό το αποτέλεσαν οι ερευνητικές μελέτες που εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων EMBASE, MEDLINE, CINAHL και PUBMED. Είχαν βρεθεί άρθρα σχετιζόμενα με το θέμα αλλά κατόπι επιλογής χρησιμοποιήθηκαν αυτά με κριτήριο να αναφύονται ολόκληρα, γραμμένα στην αγγλική γλώσσα και με πληθυσμό λεχώνες γυναίκες. Αποτελέσματα: Έχει τεκμηριωθεί ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της επιλόχειας κατάθλιψης είναι σύνθετοι και ποικίλοι. Η αλληλεπίδραση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων με τις ορμονικές μεταβολές φαίνεται πως καθορίζει την πιθανότητα νόσησης με ΕΚ. Συμπεράσματα: ο προσδιορισμός των σημαντικότερων παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση της ΕΚ, αλλά και η διαφώτιση των γυναικών αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της νοσηλευτικής πρακτικής. Οι νοσηλευτές ως μέρος του συστήματος φροντίδας του κοινωνικού συνόλου, μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν στον σχεδιασμό προγραμμάτων, σε συνεργασία με την κοινότητα και τις οικογένειες, για την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας.