Ο ρόλος του Διευθυντή στην ανάπτυξη συνεργατικού κλίματος για την επίλυση των προβλημάτων διοίκησης της σχολικής μονάδας.

Arampatzoglou, Anastasia (2015)

In the contemporary school it is expected from headteachers to undertake the role of the leader, ensuring and strengthening the cooperation between administration and teachers, in order to achieve the schools’ objectives. This paper is trying to explore how problems in school management can be addressed through cooperation between the teaching staff. This thesis examines the duties and expectations of headmasters in junior high schools and high schools in Greece, the everyday problems, the level of satisfaction in the work field, the cooperation between administration and teaching staff and its effects, and also the psychological burden that school principals face and some suggestions that according to them could improve the performance of their schools. The method used in the research part was the qualitative research and more specifically semi-structured interviews. According to the survey results, all of the 12 participating school directors face many everyday problems, which they are trying to solve mainly through experience and sometimes through collaboration with teachers and/or other directors. The most important problems are: - The lack of extra training in management that could allow them to perform better in their tasks. - The psychological burden and the low job satisfaction. - Bureaucracy that constantly drains most of their time and stops them from devoting themselves into a more productive role as a teacher and a leader. - The lack of time and strength to further develop strong bonds with the schools teachers. - The lack of proper administrative personnel. - The nonexistence of economic independence. Without that it’s impossible for a school unit to quickly solve its own problems.

Thesis

Στο σύγχρονο σχολείο ζητείται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να αναλάβουν τον ρόλο του ηγέτη στις σχολικές μονάδες που διευθύνουν, καθώς απαιτείται η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας για την επίτευξη των στόχων της. Η παρούσα εργασία διερευνά την αντιμετώπιση των προβλημάτων της διοίκησης των σχολικών μονάδων μέσω της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς. Η εργασία εξετάζει το σύνολο των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων καθώς και τις προσδοκίες που έχουν οι Διευθυντές στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων κατά την διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους, την ικανοποίηση που νοιώθουν οι Διευθυντές από την εργασία τους, την συνεργασία των Διευθυντών με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας και εάν αυτή τους διευκολύνει στο έργο τους, καθώς επίσης την ψυχολογική επιβάρυνση των Διευθυντών και τις προτάσεις των Διευθυντών για να βελτιώσουν την απόδοση του Σχολείου τους. Η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα η ημιδομημένη συνέντευξη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι 12 συμμετέχοντες Διευθυντές των σχολικών μονάδων αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, τα οποία προσπαθούν να επιλύσουν κυρίως με την εμπειρία ή την συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή άλλους Διευθυντές. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι: - Η ελλιπής επιμόρφωση στη Διοίκηση προκειμένου να μπορούν να ασκούν καλύτερα τα καθήκοντά τους. - Η ψυχολογική επιβάρυνση καθώς και η ελλιπής ικανοποίησή από την εργασία τους. - Η μεγάλη γραφειοκρατία που τους στερεί πολύτιμο χρόνο τον οποίο θα μπορούσαν διαφορετικά να αφιερώσουν στον παιδαγωγικό και καθοδηγητικό τους ρόλο. - Η έλλειψη χρόνου και δυνάμεων για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς της μονάδας τους. - Η έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης - Η μη ύπαρξη οικονομικής αυτοτέλειας των σχολικών μονάδων, που χωρίς αυτήν είναι αδύνατον αυτές να είναι σε θέση να καλύπτουν άμεσα χωρίς καθυστέρηση τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των μονάδων τους.

Collections: