Ανάλυση των εννοιών της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας: ο ρόλος τους στη βελτίωση του σχολικού έργου

Tsirogianni, Eleni (2015)

-- This thesis is entitled "Analysis of the concepts of evaluation and the effectiveness of the school unit and their roles in improving the school project". This paper, as it is obvious, concerns the concepts of evaluation and effectiveness. It is implemented by relating these concepts to the field of education and the project of schools as well as the way they affect its improvement. At the end of this study the recorded conclusions are important and they are related to the concepts of evaluation, efficiency and value and its relationship with the school project. The purpose of this paper is to approach theoretically, through the review of the relevant literature, the concepts of the evaluation and the effectiveness of the school unit, as well as their relationship with the educational process and its improvement. At first the processes of evaluation and effectiveness are being analyzed in their general form, so that their meanings can be understood. Later, after the concept of the school project is analyzed, a connection is made between them. These concepts are very important to the field of education and employ all those interested and associated with it. Nowadays in particular the evaluation of the school project is a very important procedure for the proper operation of each school unit and necessary for the progress and improvement of its function. It is also a necessary process to improve the quality and effectiveness of education and school project. The conclusions of this paper are referred to the process of evaluation of the school project, the meaning of efficiency for school units and finally how we can use these conclusions for the proper function of the school project.

Thesis

Η διπλωματική αυτή εργασία έχει τίτλο «Ανάλυση των εννοιών της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Ο ρόλος τους στη βελτίωση του σχολικού έργου.». Η εργασία αυτή, όπως είναι φανερό, αφορά στις έννοιες της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας. Υλοποιείται με τη συσχέτιση αυτών των εννοιών με το χώρο της εκπαίδευσης και το έργο των σχολείων, αλλά και τον τρόπο που επηρεάζουν τη βελτίωσή του. Στο τέλος όλης αυτής της μελέτης καταγράφονται συμπεράσματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και σχετίζονται με τις έννοιες της αξιολόγησης, της αποτελεσματικότητας και την αξία και τη σχέση του με το σχολικό έργο. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσεγγίσει θεωρητικά, μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, τις έννοιες της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας, καθώς και τη σχέση τους με την εκπαιδευτική διαδικασία και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, όπως προαναφέρθηκε. Αρχικά αναλύονται οι διαδικασίες της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας στη γενική τους μορφή. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ να κάνω κατανοητό το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια, αφού αναλύεται και η έννοια του σχολικού έργου, γίνεται σύνδεση αυτού με τις παραπάνω έννοιες. Οι έννοιες αυτές είναι πολύ σημαντικές για το χώρο της εκπαίδευσης και απασχολούν όλους όσους ενδιαφέρονται και σχετίζονται με αυτόν τον χώρο. Ειδικά στις μέρες μας η αξιολόγηση του σχολικού έργου είναι πολύ σημαντική διαδικασία για τη σωστή λειτουργία της κάθε σχολικής μονάδας και απαραίτητη για την πρόοδο και βελτίωση της λειτουργίας της. Είναι επίσης απαραίτητη διαδικασία για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και του σχολικού έργου. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αφορούν στη διαδικασία της αξιολόγησης του σχολικού έργου, στην έννοια της αποτελεσματικότητας για τις σχολικές μονάδες και τελικά τη χρήση και τη σημασία που έχουν όλα τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τη λειτουργία του σχολικού έργου.

Collections: