Η συμβολή του διευθυντή προς μια δημοκρατική εκπαίδευση

Vaitsidis, Christos (2015)

This work entitled "The contribution of the head to a democratic education" deals with the existence of democracy in education and its representation by the director of the school unit.After thoroughly analyzing the concepts of leadership and management and present the forms that can get into the educational process, the work focuses on democratic education.After clarifying the concepts training, education and democracy presented the role of the head of the school unit as the expression of the democratic education. This work is intended through searching bibliographic resources to present and analyze the importance of democracy to education and the role that the head has in it.In short it becomes clear that all forms of education administration which analyzed the most complete is that of democratic administration. That is the existence of a democratic manager facing the administration of the school unit collectively, with the help of his colleagues and students and no centralization trends.This is the most ideal form of management of a school unit, as more responsive to the needs of the time and contributes to the effectiveness of the school.

Thesis

Η παρούσα εργασία, με τίτλο «Η συμβολή του διευθυντή προς μία δημοκρατική εκπαίδευση», πραγματεύεται την ύπαρξη της δημοκρατίας στην εκπαίδευση και την αντιπροσώπευσή της από το διευθυντή της σχολικής μονάδας.Αφού αναλυθούν εκτενώς οι έννοιες της ηγεσίας και της διοίκησης και παρουσιαστούν οι μορφές που μπορούν να πάρουν μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, η εργασία εστιάζει στη δημοκρατική εκπαίδευση.Έπειτα από την αποσαφήνιση των εννοιών εκπαίδευση, παιδεία και δημοκρατία παρουσιάζεται ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας ως εκφραστή της δημοκρατικής εκπαίδευσης. Η εργασία αυτή, έχει ως σκοπό μέσα από την αναζήτηση σε βιβλιογραφικές πηγές να παρουσιάσει και να αναλύσει τη σπουδαιότητα της δημοκρατίας στην εκπαίδευση και το ρόλο που έχει ο διευθυντής σε αυτό.Με λίγα λόγια γίνεται σαφές ότι από όλες της μορφές διοίκησης της εκπαίδευσης οι οποίες αναλύονται η πιο ολοκληρωμένη είναι αυτή της δημοκρατικής διοίκησης. Δηλαδή της ύπαρξης ενός δημοκρατικού διευθυντή που αντιμετωπίζει τη διοίκηση της σχολικής μονάδας συλλογικά, με τη βοήθεια των συναδέλφων του αλλά και των μαθητών και δεν έχει τάσεις συγκεντρωτισμού.Αυτή είναι και η πιο ιδανική μορφή διοίκησης μιας σχολικής μονάδας, διότι ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες της εποχής αλλά και συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του σχολείου.

Collections: