Η εξέλιξη του κράτους, η Κυπριακή Δημοκρατία, η δόμηση και οι αρμοδιότητες των τριών κρατικών εξουσιών: σκέψεις και εισηγήσεις για το μέλλον

Chrysanthis, Chrysanthos (2014)

Thesis

Προϊόν μακράς ιστορικής κυοφορίας, το κράτος διαμορφώθηκε ως συνισταμένη πολλών παραγόντων μέχρι να λάβει τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα και να καταστεί μια οντότητα που είναι παρούσα παντού. Πρόκειται για ένα μόρφωμα που πλαισιώνει διαρκώς το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε όλο τον πλανήτη, καθώς ολόκληρη η γη, με εξαίρεση κάποιες εκτάσεις της, είναι κατατμημένη σε περιοχές που ονομάζονται κράτη, καθένα από τα οποία φέρει ένα ιδιαίτερο όνομα. Σήμερα με τον όρο «κράτος» εννοούμε μια οργανωμένη κοινωνία ανθρώπων, εγκατεστημένων σε συγκεκριμένη χώρα, η οποία ασκεί στα μέλη της αυτοδύναμη εξουσία και έχει τη μορφή του νομικού προσώπου. Μέχρι τη διατύπωση όμως του παραπάνω ορισμού φαίνεται πως η έννοια του κράτους ακολούθησε μια εξελικτική πορεία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καθώς οι άνθρωποι των διαφόρων κοινωνιών κάθε εποχής προσέδιδαν σε αυτή διαφορετικό περιεχόμενο.