Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους. Στάσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μακεδονίας και της Θράκης απέναντι στην αξιολόγηση

Kyriazides, Dimitrios (2015)

This thesis aims to analyze the issue of teacher evaluation and explore the attitude that teachers of secondary education exhibit towards evaluation. Another aspect of this research is whether and to what extent gender and education level correlate regarding the attitude teachers show towards evaluation. Ιη order to formulate research questions, set υρ the questionnaire and collect primary data, a methodological approach with extensive literature review was used. Answers given by 243 teachers working in school organizations of Macedonia and Thrace provided the necessary data and the findings indicate that secondary school teachers adopt a positive attitude towards the evaluation and assessment of their work. Moreover, as the investigation showed, although gender did not significantly differentiate the attitude ofteachers, the level of education correlates with the attitude that teachers adhere against the assessment. Therefore, this thesis deals with the issue of teacher evaluation, hopes to contribute to theory and research and provides the necessary information οη the matter to all who take critical decisions ίn matters of education.

Thesis

Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει να αναλύσει το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και να διερευνήσει τις στάσεις που οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιδεικνύουν απέναντι στην αξιολόγηση. Ερευνάται επίσης εάν και σε ποιο βαθμό καταγράφεται συσχέτιση μεταξύ της στάσης ων εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση και του φύλου και του επιπέδου σπουδών τους. Εφαρμόστηκε συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση που περιελάμβανε μία εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, προκειμένου να διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, να συγκροτηθεί το ερωτηματολόγιο και να συγκεντρωθούν τα πρωτογενή δεδομένα. Τα δεδομένα προέκυψαν από τις απαντήσεις που έδωσαν 243 εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολικούς οργανισμούς της Μακεδονίας και της Θράκης. Τα ερευνητικά ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υιοθετούν θετική στάση απέναντι στην αξιολόγησή τους και στην αξιολόγηση του έργου τους. Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το φύλο δεν διαφοροποιεί σημαντικά τη στάση των εκπαιδευτικών. Τέλος, καταδείχτηκε ότι το επίπεδο σπουδών συσχετίζεται με τη στάση που οι εκπαιδευτικοί τηρούν έναντι της αξιολόγησης. Συνεπώς, η παρούσα διπλωματική αφενός ασχολείται με το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ευελπιστώντας να συνεισφέρει στη θεωρία και έρευνα και αφετέρου παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για το ζήτημα σε όλους όσοι λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις στα θέματα της εκπαίδευσης. -- This thesis aims to analyze the issue of teacher evaluation and explore the attitude that teachers of secondary education exhibit towards evaluation. Another aspect of this research is whether and to what extent gender and education level correlate regarding the attitude teachers show towards evaluation. Ιη order to formulate research questions, set υρ the questionnaire and collect primary data, a methodological approach with extensive literature review was used. Answers given by 243 teachers working in school organizations of Macedonia and Thrace provided the necessary data and the findings indicate that secondary school teachers adopt a positive attitude towards the evaluation and assessment of their work. Moreover, as the investigation showed, although gender did not significantly differentiate the attitude ofteachers, the level of education correlates with the attitude that teachers adhere against the assessment. Therefore, this thesis deals with the issue of teacher evaluation, hopes to contribute to theory and research and provides the necessary information οη the matter to all who take critical decisions ίη matters of education.