Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας) στη διοίκηση σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Mpouklas, Constantinos (2015)

Today’s reality indicates a necessity for the development and exploitation of a whole range of new technologies in all fields of society. Education, the field of educational administration in particular, is among the most significant ones. The administration of school units aims at a more harmonious, effective and efficient operation of the school unit both in terms of its internal infrastructure, but also in terms of its impact to the wider social context/environment of which it constitutes an integral part. The use of information technology and communication are part of our everyday reality and can provide school units, through the latest technology tools and procedures, with efficiency and effectiveness. The basic aim of the present study is to investigate the extent to which I.C.T. have been implemented by the administration staff of secondary education school units. At the same time, particular attention will also be paid in the adequacy of I.C.T. on the basis of administration needs, the degree of technology tools awareness as well as the need for specialized in-service training of I.C.T. instructors. The participants of the research were 75 in-service I.T.C. teachers/instructors who occupy positions of responsibility in secondary school units. The research was carried out throughout the months of March and April 2015. Participation in the project was on a voluntary basis with participants being fully informed as to its objectives. A questionnaire has been used as a main research tool along with the statistical program S.P.S.S. for the analysis of data. Based on the participants’ answers, the percentage of equipment sufficiency is very high as is the participants’ own familiarity with it. It has also been noted that the specific equipment is widely used in class along with a need for further specialized training for their users. Furthermore, the efficiency and effectiveness of I.C.T. in the administration process is very high. The degree of I.C.T. implementation by the S.U. administration is equally high with prospects of further improvement. The necessity of further research in the field is thus unquestionable.

Thesis

Η σημερινή πραγματικότητα δείχνει την ανάγκη αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς. Ένας πολύ σημαντικός τομέας είναι η Παιδεία και ειδικότερα το κομμάτι της Εκπαιδευτικής διοίκησης. Η διοίκηση των σχολικών μονάδων έχει στόχο στην εύρυθμη, την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας μέσα στο εσωτερικό πλαίσιο λειτουργίας της, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο που ανήκει. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας αποτελούν μια καθημερινή πραγματικότητα και μπορούν να εξασφαλίσουν, μέσα από τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και διαδικασίες, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ως βασικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. από τη διοίκηση των Σ.Μ. της Δ.Ε.. Παράλληλα θα δοθεί η ανάλογη προσοχή στην επάρκεια των Τ.Π.Ε., έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες της διοίκησης, το βαθμό γνώσης των εργαλείων και την ανάγκη για εξειδικευμένη επιμόρφωση του προσωπικού. Τα υποκείμενα της έρευνας αποτέλεσαν 75 εκπαιδευτικοί που κατείχαν θέση ευθύνης σε Σ.Μ. της Δ.Ε.. Η έρευνα διεξήχθη κατά το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου του έτους 2015. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν προαιρετική και τα υποκείμενα είχαν πλήρη ενημέρωση για το σκοπό της. Ως εργαλείο διεξαγωγής της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο και για την επεξεργασία των δεδομένων το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Βασιζόμενοι στις απαντήσεις των υποκειμένων, το ποσοστό της επάρκειας του εξοπλισμού είναι πολύ υψηλό, το ίδιο και η εξοικείωση των υποκειμένων με αυτόν. Επίσης παρατηρήθηκε πολύ υψηλός βαθμός χρησιμοποίησης τους όπως και ανάγκη για εξειδικευμένη επιμόρφωση. Επιπροσθέτως, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση είναι πολύ μεγάλη. Ο μεγάλος βαθμός αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. από τη διοίκηση των Σ.Μ. έχει προοπτικές βελτίωσης. Η αναγκαιότητα της έρευνας είναι αδιαμφισβήτητη.

Collections: