Η αξιοποίηση της στρατηγικής ως μέσο αναπτύξης των οργανισμών υγείας.Μία συγκριτική μελέτη των συστημάτων υγείας της Κύπρου και της Δανίας

Savva, Giwrgos (2015-05)

Health is a dominant timeless challenge for human and societies. Health services are designed to meet the relevant needs for maintaining and improving health, and this is achieved through health organizations. To achieve their objectives, organizations and businesses need to implement some form of systematic planning. The present study was conducted to review the strategy and its exploitation as a means of developing health organizations and the Danish health system, with a view to adaptation of the Danish health system with Cypriot standards and export proposal for reconstruction of Cyprus health system. The method used was to search for the relevant Greek and international literature on international scientific databases EMBASE, GOOGLE SCHOLAR, PUBMED and WIELY for the years 2004-2014. The organization of the health sector in Cyprus is the sole responsibility of the government. The reconstruction of Cyprus health system is imperative and this can be done instrument of strategy, this example of Denmark. Strategic planning is a prerequisite for the realization of the mission and vision of each organization. A prerequisite for the development of health organizations to improve service and overall improvement of health care is the strategy. The ultimate goal should be the creation of an effective health system, based on the principle that governs the health system of Denmark: all citizens regardless of their socio-economic situation entitled equitable coverage of their needs.

Thesis

Η υγεία αποτελεί κυρίαρχο διαχρονικό ζητούμενο για τον άνθρωπο και τις κοινωνίες. Οι υπηρεσίες υγείας σκοπό έχουν την ικανοποίηση των σχετικών αναγκών για τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας, και αυτό επιτυγχάνεται μέσω των οργανισμών υγείας. Για την επίτευξη των στόχων τους οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εφαρμόζουν κάποιας μορφής συστηματικό σχεδιασμό. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε η ανασκόπηση της στρατηγικής και η αξιοποίησή της ως μέσο ανάπτυξης των οργανισμών υγείας και το σύστημα υγείας της Δανίας, με απώτερο σκοπό την προσαρμογή του συστήματος υγείας της Δανίας με τα κυπριακά δεδομένα και την εξαγωγή πρότασης για ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας της Κύπρου. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις επιστημονικές διεθνείς βάσεις δεδομένων EMBASE, GOOGLE SCHOLAR, PUBMED και WIELY για τα έτη 2004-2014. Η οργάνωση του υγειονομικού τομέα στην Κύπρο είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Η ανασυγκρότηση του συστήματος υγείας της Κύπρου είναι επιτακτική ανάγκη και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσο της στρατηγικής, με παράδειγμα αυτό της Δανίας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της αποστολής και του οράματος κάθε οργανισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των οργανισμών υγείας, την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και τη γενικότερη αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης είναι η στρατηγική. Απώτερος στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος υγείας, βασισμένο στην αρχή που διέπει και το σύστημα υγείας της Δανίας: όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση δικαιούνται ισότιμης κάλυψης των αναγκών τους.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων