Ο αποτελεσματικός Διευθυντής στο αποτελεσματικό σχολείο. Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Konstantinidis, Theodoros Polychroni (2015-09)

The aim of this research is to examine the effective school principal in primary education in terms of the organization, management and general function of the school from the teachers’ perspective, and the effective school in relation to its characteristics. More specifically, an effort is made to address the different parameters of the issue and interpret the concept of effectiveness, though it is difficult to define the term «effectiveness». Therefore, some insight is formed around the school principal’s contribution to the orderly function of the school which may render it as effective. The study discusses the reasons why it is important for the principal and the school to be effective. The research was conducted in September 2015 in primary schools of eastern Thessaloniki with a sample of 100 teachers of all subjects. The research findings allow for recommendations as to how a school can be more effective, and how the principal can do more quality work, respond to the school leader’s role, and be (more) useful and effective.

Thesis

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί ο αποτελεσματικός διευθυντής της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην οργάνωση, στη διοίκηση και γενικά στη συνολική λειτουργία του σχολείου από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών. Επίσης, θα ερευνήσω ποιο σχολείο θεωρείται αποτελεσματικό και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Ειδικότερα, θα αναζητήσω τις διαφόρες παραμέτρους του θέματος και θα ερμηνεύσω την έννοια της αποτελεσματικότητας, αν και είναι δύσκολο να καθοριστούν οι στόχοι και ο ορισμός της «αποτελεσματικότητας» (αποτελεσματικός διευθυντής και αποτελεσματικό σχολείο). Έτσι, σχηματίζεται μια εικόνα από την οποία φαίνεται η συμβολή ενός αποτελεσματικού διευθυντή στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας που θα την καθιστά αποτελεσματική. Μέσα από την εργασία διευκρινίζονται οι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικό ο διευθυντής να είναι αποτελεσματικός και το σχολείο αποτελεσματικό. Η έρευνα διεξήχθη το Σεπτέμβριο του 2015 σε δημοτικά σχολεία της ανατολικής Θεσσαλονίκης με δείγμα 100 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Από τα συμπεράσματα της έρευνας διατυπώνονται προτάσεις που αφορούν στο πώς ένα σχολείο μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερο και ο πώς ο διευθυντής μπορεί να προσφέρει ποιοτικότερο έργο, να ανταποκριθεί στο σύγχρονο ρόλο του και να είναι πιο χρήσιμος και αποτελεσματικός.

Collections:
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων