Κατάθλιψη σε φοιτητές: μια επιδημιολογική προσέγγιση

Fylaktou, Giorgos (2015)

The aim of this literature review is the epidemiological approach to depression among university students, in other words the exploration of various risk-factors that might affect the development of the specific disorder. Τhe review was carried out with the method of searching articles and studies in the databases PubMed, Medline, EPSCO and Google Scholar. Results: Twenty studies were found to fulfill the criteria and serve the purpose of this paper. Based on their results, the morbidity rates of depression among university students are from 8.9% to 83.4%. The consistency of these rates is increasing (12.31% - 43.4%) when excluding the studies in which the results are categorize by the severity of the depressive symptoms. The strongest positive relation exists between depression and the risk-factors of gender, stress, suicidal ideation.

Thesis

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό την επιδημιολογική προσέγγιση του καταθλιπτικού φαινομένου σε φοιτητές, δηλαδή τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και τη διερεύνηση ποικίλων παραγόντων κινδύνου ως προς την εμφάνιση της κατάθλιψης στο φοιτητικό πληθυσμό· μέσω της μεθόδου της αναζήτησης επιστημονικών μελετών στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Medline, EPSCO και Google Scholar. Αποτελέσματα: Τελικά, βρέθηκαν να πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης είκοσι μελέτες, οι οποίες και αποτελούν τον πυρήνα της εργασίας. Με βάση τα ευρήματα τους, η νοσηρότητα γενικά της κατάθλιψης μεταξύ φοιτητών κυμαίνεται από 8.9% έως και 83.4%. Εκ πρώτης όψεως τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν συνοχή, ωστόσο αποκλείοντας τις μελέτες, των οποίων τα αποτελέσματα υπόκεινται κατηγοριοποίησης ως προς τη σοβαρότητα της κατάθλιψης, οι αριθμοί ποικίλλουν από 12.31% έως και 43.4%. Τέλος, τις υψηλότερες θέσεις ανάμεσα στους παράγοντες επικινδυνότητας, ανάλογα με τη συχνότητα που εξετάζονται, καταλαμβάνουν το φύλο, το άγχος και ο αυτοκτονικός ιδεασμός.