Επιπτώσεις κυκλικού ωραρίου στην υγεία των Νοσηλευτικών λειτουργών

Nikolaou, Kyriaki (2015)

Thesis

Εισαγωγή: Το Νοσηλευτικό επάγγελμα στα σημερινά δεδομένα αποτελεί μια πρόκληση. Ο νοσηλευτής καλείται να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων, δύσκολες, άμεσες και πιεστικές καταστάσεις ειδικότερα όταν έχει να κάνει με το σύστημα βάρδιας όπου εφαρμόζεται, στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Η φύση αυτής της δουλειάς απαιτεί την 24ωρη φροντίδα του ασθενούς φέρνει τον νοσηλευτή αντιμέτωπο με πολλά και διάφορα προβλήματα που προκύπτουν κυρίως από τις αλλαγές στο βιολογικό του ρολόι όπως είναι οι εναλλαγές της μέρας και της νύχτας. Σκοπός: Να διερευνηθούν και να εντοπιστούν τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν στην υγεία του επαγγελματία νοσηλευτικού λειτουργού λόγο του κυκλικού ωραρίου. Υλικό – Μέθοδος: Στην παρούσα εργασία έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη κατανόηση του θέματος μέσω της αναζήτησης άλλων έγκυρων και δημοσιευμένων ερευνών στο συγκεκριμένο θέμα και ανάλυση των δεδομένων. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα όλων των ερευνών με διαφορετικές χρονολογικές περιόδους όπως και σε διαφορετικές χώρες δείχνουν ότι βάση του κυκλικού ωραρίου εργασίας προκαλούνται τόσο στον άνθρωπο όσο και στον επαγγελματία νοσηλευτικό λειτουργό ασχέτου φύλου αρκετά προβλήματα υγείας. Συμπεράσματα: Μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και διάφορες έρευνες όπου διεξήγαγαν αρκετοί ερευνητές όσο αφορά το κυκλικό ωράριο εναλλασσόμενης βάρδια στο νοσηλευτικό επάγγελμα διαφαίνεται πως επιφέρει σωρεία προβλημάτων τόσο στην σωματική υγεία όσο και στη ψυχική υγεία του ανθρώπου.