Η κρίση του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές των χωρών μελών της Ένωσης για την αντιμετώπιση του ζητήματος

Dimitriou, Dimitris (2016)

Thesis

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, πλήθη κατατρεγμένων ανθρώπων - προερχόμενων είτε από τις πολιτικά ασταθείς και οικονομικά εξαθλιωμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, είτε από τις εμφυλιοπολεμικές και δημογραφικά εκρηγνυόμενες, αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και Μέσης Ανατολής- κατέκλυσαν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατρέποντας την Μεσόγειο σε ένα θαλάσσιο μονοπάτι παράνομης μετανάστευσης. Στην πρώτη γραμμή του φαινομένου και των επιπτώσεών του για την Ε.Ε.: η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία. Η πρόσφατη αυτή μετεξέλιξή τους από χώρες αποστολής σε χώρες υποδοχής μεταναστών τις καθιστά αναμφισβήτητα ενδιαφέρουσες περιπτώσεις μελέτης. Η εν λόγω εργασία ασχολείται με τις αναφερόμενες χώρες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως «πύλες» εισόδου των παράνομων μεταναστών στην Ε.Ε. και σκοπός της είναι: να καταδείξει τα αίτια εμφάνισης του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης, να αναλυθεί η στάση της Ε.Ε απέναντι στις «ακριτικές» της χώρες και οι υιοθετηθείσες πολιτικές της, να καταγραφούν κρίσιμα περιστατικά – γεγονότα μεταφοράς παράνομων μεταναστών από τρίτες χώρες σε χώρες της Ε.Ε καθώς επίσης και των στρατηγικών και πολιτικών που έχουν θεσμοθετηθεί από τα όργανα της ΕΕ και από τις κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής των μεταναστών. Ακόμα, επιχειρείται συγκριτική επισκόπηση των τριών υπό εξέταση χωρών, ως προς την μεταναστευτική τους ιστορία, τις σχετικές πολιτικές τους και τα αποτελέσματα αυτών. Κατόπιν, γίνεται μια προσπάθεια να προταθούν προτάσεις για καλύτερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος τόσο στην Ε.Ε όσο και σε επίπεδο χωρών.