Ο ρόλος του διευθυντή στη διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα

Tokatzoglou, Michael (2015)

This dissertation has been worked out in the context of the completion of my postgraduate studies at the Department of Public Administration - Schools Management at Neapolis University, in Pafos. The purpose of the study is the role of the school headteacher in crisis management between teachers at school. Initially, a literature review has been accomplished and a research followed by a questionnaire has been created for the purpose of this research.. This questionnaire was completed by 100 teachers working in 12 primary schools of Western Thessaloniki. The data that followed was the statistical package SPSS Statistics from which the results, of that research, emerged. The results show that conflicts are, sometimes, in small and sometimes, in large extent and schools headteachers, as leaders, undertake to resolve those conflicts between teachers. If the headteachers are effective in their roles, they are able to manage effectively, the conflicts, as well. The effect of correct or not crisis management depends on the style of management used by each headteacher. Finally, it emerged that the conflicts have negative and positive effects. Negative impact is the creation of negative climate in the organization. Positive impact is that problems emerge.

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των μεταπτυχιακών μου σπουδών μου υποχρεώσεων στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης – Διοίκηση σχολικών μονάδων στο Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Σκοπός της μελέτης αποτελεί ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην διαχείριση κρίσεων μεταξύ εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα με την βοήθεια ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώθηκε από 100 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 12 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η επεξεργασία των δεδομένων που ακολούθησε έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS Statistics από την οποία προέκυψαν και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το φαινόμενο των συγκρούσεων υπάρχει άλλοτε σε μικρό και άλλοτε σε μεγάλο βαθμό και οι διευθυντές των σχολείων ως ηγέτες αναλαμβάνουν να επιλύσουν τις συγκρούσεις μεταξύ εκπαιδευτικών. Αν οι διευθυντές οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί στον ρόλο τους καταφέρνουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά και το φαινόμενο αυτό. Προέκυψε ότι ανάλογα με το στυλ διοίκησης που χρησιμοποιεί ο κάθε Διευθυντής έχει ως αποτέλεσμα τη σωστή ή όχι διαχείριση των κρίσεων. Τέλος, προέκυψε ότι οι συγκρούσεις έχουν αρνητικές και θετικές επιπτώσεις. Αρνητική επίπτωση είναι η δημιουργία αρνητικού κλίματος στον οργανισμό. Θετική επίπτωση είναι ότι αναδεικνύονται τα προβλήματα.

Collections: