Συστήματα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

Charalambos, Charalambous (2015)

Thesis

Αναντίρρητα, οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός οργανισμού, καθώς η συνολική λειτουργία και αποτελεσματικότητα του οργανισμού εξαρτώνται άμεσα από την απόδοση των υπαλλήλων του. Η αξιολόγηση της απόδοσης των δημόσιων υπαλλήλων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξυπηρέτηση του πολίτη και την εξοικονόμηση των πόρων του κράτους. Προκύπτει ωστόσο το εξής ερώτημα: «Κατά πόσο υπάρχουν συστήματα αξιολόγησης των Δημόσιων Υπαλλήλων και αν ναι, κατά πόσο είναι αντικειμενικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά;». Η παρούσα ερευνητική πρόταση έχει στόχο στη διερεύνηση της αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων της Κύπρου. Αφού παραθέσουμε το θεωρητικό μέρος βάσει του Περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου και τη συμβολή μιας τέτοιας αξιολόγησης, θα εξετάσουμε αναλυτικά τα δεδομένα της Κύπρου και θα απαντήσουμε το βασικό ερευνητικό ερώτημα που τίθεται πιο πάνω. Η κατάλληλη μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας είναι η εμπεριστατωμένη ανάλυση της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς επίσης και στις μεθόδους και εργαλεία που χρησιμοποιούνται και προβληματισμούς που προκύπτουν. Η ανασκόπηση της διεθνής βιβλιογραφίας είναι η κύρια πηγή των δεδομένων της έρευνας και αυτό έχει καταλυτικό ρόλο καθώς θα συμβάλλει στην τεκμηρίωση της εργασίας, προσδίδοντας τις επιστημονικές απόψεις πολλών μελετητών. Αναπόφευκτα, η ανάδειξη των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα προσφέρει σαφή αντίληψη της τρέχουσας πραγματικότητας για την αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων στην Κύπρο. Όλοι συμφωνούν ότι η έλλειψη παρακολούθησης του έργου των Δημοσίων Υπαλλήλων έχει δυσμενή αποτελέσματα. Γι’ αυτόν τον λόγο, κρίνω απαραίτητη τη διατύπωση προσωπικών εισηγήσεων για το πιο πάνω θέμα, καθώς θεωρώ την υφιστάμενη διαδικασία ανεπαρκής και ελλιπής.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων