Αποτελεσματική διοίκηση και διαχείρηση ανθρωπίνων πόρων σε επίπεδο νοσοκομείου

Dimitriou, Savvas (2015-09)

The effective management and administration of human resources development is a means of both health organizations and workers in these organizations. Current challenges in the health sector, the economic crisis, globalization, new technologies and modern methods of management of health institutions, are some of the reasons why it's important to do a literature review on the above subject, which help concentration of all the recent knowledge in a secondary research and to draw useful conclusions. This study was performed literature review, some of the key issues with which it must deal a human resources management department in a hospital, with a view to be understood in a documented way that through the effective management and administration of human resources can bring about development in health organizations. The management and human resource management emphasizes the role of the human factor, which is the most important by other resources, material and financial. The significance lies in the use of each employee as the most important competitive advantage and efficiency with the aim of providing high quality health services. The method used was to search for the relevant Greek and international scientific literature on international databases EBSCO, EMBASE, GOOGLE SCHOLAR, PUBMED and WIELY for the years 2005-2015.

Thesis

Η αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων αποτελεί μέσο ανάπτυξης τόσο των οργανισμών υγείας, όσο και των εργαζομένων σε αυτούς τους οργανισμούς. Οι σύγχρονες προκλήσεις στο χώρο της υγείας, η οικονομική κρίση, η παγκοσμιοποίηση, οι νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης των οργανισμών υγείας, είναι μερικοί από τους λόγους που καθιστούν σημαντικό να γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πιο πάνω θέμα, η οποία να βοηθήσει στη συγκέντρωση όλης της πρόσφατης γνώσης σε μία δευτερογενή έρευνα και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, σε μερικά από τα βασικά θέματα, με τα οποία πρέπει να ασχολείται ένα τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων σε ένα νοσοκομείο, με απώτερο σκοπό να καταστεί κατανοητό με τεκμηριωμένο τρόπο, ότι μέσα από την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, μπορεί επέλθει η ανάπτυξη στους οργανισμούς υγείας. Η διοίκηση και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων δίνει έμφαση στο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα, ο οποίος είναι και ο σημαντικότερος από τους άλλους πόρους, υλικούς και οικονομικούς. Η σημασία της έγκειται στην αξιοποίηση κάθε εργαζόμενου ως του πιο σημαντικού πλεονεκτήματος στον ανταγωνισμό και στην αποτελεσματικότητα με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις επιστημονικές διεθνείς βάσεις δεδομένων EBSCO, EMBASE, GOOGLE SCHOLAR, PUBMED και WIELY για τα έτη 2005-2015.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων