Άμεσες ξένες ιδιωτικές επενδυσεις: Εθνικές και διεθνείς οριοθετήσεις. Εκτιμήσεις και προσανατολισμοί

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2002)

Article

Με τον όρο επένδυση, όπως αναφέρεται σε σειρά πρoγενεστέρρων μονογραφιών μας, υποδηλώνεται. συνήθως (και στην Ελλάδα) η δέσμευση οικονομικών πόρων, η οποία γίνεται. με την ελπίδα αποκομιδής ωφελειών, που αναμένεται να προκύψουν κατά την διάρκεια μίας σχετικώς μεγάλης μελλοντικής περιόδου, λαμβανομένου σοβαρώς υπ' όψει του ενδεχομένου της αποτυχίας του εγχειρήματος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/