Τοις εντευξομένοις ή Ανάγκη ουσιαστικής ενημέρωσης περί Μάαστριχτ Ι εν όψει Μάαστριχτ ΙΙ

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1996)

Article

Η σημασία, την οποία ενέχουν αφ' εαυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το περί αυτήν Δίκαιο, ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζει παγκοσμίως, οι κίνδυνοι, που «εμπερικλείει» erga omnes και οι οίες δήποτε προοπτικές της, πρέπει προφανώς να θεωρηθεί, υπό πάσα άποψη,(Θετική, αρνητική), δεδομένη.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/