Επιπτώσεις των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της αστικής ανασυγκρότησης και της περιφερειακής ανάπτυξης της Ελλάδος: παρούσα κατάταση - προβλήματα - προοπτκές

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2002)

Article

Όλα τα κείμενα και οι συνθιΊκες, που έχουν συνταχθεί για τον εκσυγχρονισμό των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντείνουν στην άποψη, ότι το μέλλον της Ευρώπης είναι συνυφασμένο με την επίτευξη του μέγιστου βαθμού ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των Κρατών-Μελών της, Ο στόχος αυτός Θα δημιουργήσει και τις απαραίτητες σταθερές θέσεις εργασίας και την ισόρροπη ανάπτυξη του συνόλου της Ευρωπαϊκής επικράτειας, Ήδη, τα εκπονούμενα προγράμματα των ΔιαρΘρωτικών Tαμείων, έχουν επιλέξει τις περιφέρειες στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα για στήριξη και μέσα σ' αυτές είναι και η Ελλάδα (Πίνακας ΙΙΙ).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/