Τοις εντευξομένοις ή οικονομία και απασχόληση γυναικών

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1996)

Article

Τα θέματα της απασχόλησης και της ανεργίας εν γένει ήταν και είναι θέματα επίκαιρα και ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα, για μία σειρά σημαντικών λόγων και αιτίων , τόσο σε εθνικό, όσο και σε Κοινοτικό (Ευρωπαϊκό) επίπεδο. Συνδυαζόμενα δε με άλλα στοιχεία (π.χ. πληθωρισμός -23% κατά το έτoς 1986 και 9,3% κατά το έτος 1995 στην Ελλάδα - προσλαμβάνουν ενίοτε «εκρηκτικές » διαστάσεις, ιδίως σε περιόδους «έλλειψης» πολιτικής σταθερότητας ή δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, λόγω ενδογενών ή εξωγενών αιτίων και αιτιατών.

Collections:
© Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης