Τοις εντευξομένοις ή Περί αναπτυξιακών κινήτρων αλλαχού και εν Ελλάδι

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2002)

Article

Διάφορες χώρες, ανεπτυγμένες και υπό ανάπτυξη, χρησιμοποιούν κατά καιροίJς, μεταξύ) άλλων, κίνητρα για την πρόκληση επενδύσεων με σκοπό την (ή την περαιτέρω) οικονομική τους ανάπτυξη. Τα κίνητρα, ποικίλλοντα κατά περιόδους, κατά χώρα κ.ά., καταβάλλετω προσπάθεια να είναι τα πλέον ενδεδειγμένα κατά περίπτωση, δεδομένης της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος, μεταξύ επιδωκoμένoυ σκοπού και εφαρμοζόμενων μέτρων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/