Τοις εντευξομένοις, ή Ευρώ: Όψεις τινές νομικής υφής

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1999)

Article

Είναι απολύτως σαφές πλέον, και το μέχρι τούδε διαρρεύσαν από 1/1/1999 (ημερομηνίας εισαγωγής του εν 'χρήσει) διάστημα το επιβεβαιώνει, ότι το ΕΥΡΩ το νόμισμα των Κρατών Μελών της Ε.Ε., οι οποίες μετέχουν (ή θα μετάσχουν προσεχώς ... ) της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης - ΟΝΕ - έγινε αποδεκτό παγκοσμίως και ευχαρίστως και επιτυχώς ευθύς ως ετέθησαν σε ισχύ οι σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/